Czy cudzoziemiec założy działalność w Polsce?

czy cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce

Obowiązujące obecnie w Polsce prawo umożliwia obcokrajowcom rejestrowanie i prowadzenie każdej formy działalności. Jednakże nie oznacza to, że każdy cudzoziemiec może być przedsiębiorcą w naszym kraju. Najistotniejsze jest to, jakiego państwa jest obywatelem dana osoba, czy kraj ten należy do wspólnoty Unii Europejskiej, czy też pochodzi z kraju nie należącego do niej. Najlepszą sytuację maja obywatele krajów Unii Europejskiej. Nie oznacza to, że obywatele Ukrainy lub Białorusi nie mogą założyć i prowadzić działalności gospodarczej. Przede wszystkim dla takich osób warunkiem jest spełnienie wymagań ustawowych. Określa je art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się czy i jak cudzoziemiec założy działalność w Polsce.

Czy cudzoziemiec założy działalność w Polsce? – Obywatele krajów UE

Najbardziej jasna sytuacja jest dla obcokrajowców będącymi obywatelami państw:

  • członkowskich Unii Europejskiej,
  • należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
  • należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
  • innego państwa, na podstawie zawartych umów zawartych przez te państwo z UE i jej państwami członkowskimi.

Bez żadnych przeszkód, wszystkie te osoby mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak polscy obywatele.

Czy cudzoziemiec założy działalność w Polsce? – Obywatele spoza krajów UE

W przypadku osób, które nie są obywatelami wyżej wymienionych krajów sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wszystkie osoby chcące założyć działalność zobowiązane są do spełnienia określonego katalogu warunków zamieszczonych w art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przede wszystkim obcokrajowca powinien mieć jeden z dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzonej już działalności gospodarczej,
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z: zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE; przynależnością do rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE; przebywaniem na terytorium Polski członka rodziny w celu połączenia z rodziną; podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich; pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP.

Oprócz tego działalność gospodarczą w Polsce mogą założyć osoby, które posiadają: ważną Kartę Polaka, status uchodźcy, ochronę czasową, zgodę na pobyt tolerowany lub pozwolenie na pobyt z powodów humanitarnych.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *