Prawo

Co to jest prawo leśne?

Lasy w Polsce zajmują prawie 9,1 mln ha stanowiąc prawie 1/3 powierzchni kraju. Lasy pełnią wiele istotnych funkcji, takich jak: gospodarcza, społeczna czy ekologiczna. Gospodarka leśna (m. in. produkcja drewna) obok handlu, rolnictwa lub budownictwa stanowi jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. Prawo leśne nie jest oddzielną gałęzią prawa. Najczęściej Read More

Umowa regulująca stosunki między UE a Wielką Brytanią

Formalnie 31 stycznia 2020 roku, Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2020 trwał okres przejściowy. Najważniejszym celem było ustalenie szczegółów nowych umów regulujących stosunki pomiędzy EU a Wielką Brytanią. Nowe umowy regulują wiele dziedzin dotyczących handlu oraz przyszłej współpracy, m. in. rynek wewnętrzny i cła, system Read More

Co to jest patent i co gwarantuje w Polsce?

Rozwój zdolności do kreowania nowych rozwiązań, technologii i produktów wymaga skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnych, szczególnie takich jak wynalazki, stanowiące najbardziej nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki. Ochrona patentowa w istotnym stopniu przyczynia się do wzrostu konkurencyjności oraz lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych. Twórczość wynalazcza ma więc podstawowe znaczenie dla Read More

Różnica między dyrektywą a rozporządzeniem europejskim

Zarówno dyrektywa jak i rozporządzenie europejskie są aktami prawnymi, przyjmowanymi przez organy Unii Europejskiej dzięki którym osiąga się różnego rodzaju cele wyznaczone w traktatach UE. Odmienne nazwy wskazują, że nie są to równoważne i równo znaczące dokumenty. Odróżnia je charakter, rodzaj postępowania po uchwaleniu oraz zasięg obejmowania. Dyrektywa daje więcej Read More

Co to jest patent europejski?

Patent europejski to tytuł ochronny nakładany na wynalazki. Przyznaje go Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji o patencie europejskim. Obowiązuje on na obszarze państw należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Oczywiście w ramach jednego zgłoszenia oraz jego pozytywnego zaakceptowania, wynalazek chroniony jest w wielu krajach. Procedura, aby udzielić patent europejski trwa Read More

Różnica między spółką z o. o. i spółką cywilną

Jeśli chcesz założyć spółkę, najprawdopodobniej będziesz rozważał dwa rodzaje z nich. Należą do nich spółka cywilna, która jest najpopularniejszą formą spółki, a także spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest najpopularniejszą spółką handlową. Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z elementami, które je różnią, tak by dokonać najbardziej dopasowanego i najlepszego wyboru. Read More

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może występować przed sądem, zaciągać zobowiązań oraz posiadać własnego majątku. Wszystkich powyższych czynności dokonują jej wspólnicy. To oni mogą być stroną w postępowaniu sądowym, mają możliwość zaciągania zobowiązań. Jednocześnie są też współwłaścicielami majątku wniesionego do spółki oraz wypracowanego przez nią w Read More

Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku VAT?

W obowiązku przedsiębiorcy należy obliczenie należnego urzędowi skarbowemu podatku VAT, a następnie wpłacenie tej kwoty na konto tego urzędu. Z różnych przyczyn właściciele firm niejednokrotnie przekraczają wyznaczony termin na uregulowanie podatku. W tej sytuacji mogą grozić kary. Przeczytaj artykuł do końca i dowiedz się jaka kara grozi za niezapłacenie podatku Read More

Kim jest komisarz Unii Europejskiej?

Komisarze Unii Europejskiej zasiadają w Komisji Europejskiej. Liczy ona tyle członków, ile jest państw członkowskich, czyli 27. Od 2014 roku według traktatu lizbońskiego liczba członków komisji powinna zostać zmniejszona do 2/3 liczby państw członkowskich, czyli 18. Jednakże Rada Europejska jednomyślnie w 2013 roku powróciła do rozwiązania sprzed traktatu i tym Read More

Co to jest traktat lizboński?

Traktat lizboński jest umową międzynarodową, która w swoim założeniu zakłada m. in. reformę Unii Europejskiej. Na jego mocy dokonano przekształcenia UE w jednolitą organizację międzynarodową poprzez likwidację struktury filarowej. Przeprowadzono również ujednolicenie w ramach procesu decyzyjnego i źródeł prawa oraz sprecyzowano kompetencje UE i państw członkowskich. Zreformowano także instytucje unijne Read More